Click here for the text only site

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H  İ  Z  M  E  T     E  D  İ  Y  O  R  U  Z    --------------   W  E         S  E  R  V  E  -----------  H  İ  Z  M  E  T     E  D  İ  Y  O  R  U  Z    --------------   W  E         S  E  R  V  E

ÇERKEZKÖY LİONS KULÜBÜ ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI LİONS ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ 118 KONFEDERASYONU

(Konfederasyonun 22 Mayıs 2004 tarih'li Genel Kurulda kabul edilen)

KULÜP ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

Kapsam ve amaç

Madde 1

Türk Yasaları, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu, Federasyon  ve Lions ile Leo dernekleri tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan üyelik işlemlerine ilişkin hükümler ile geleneksel uygulamalar bu yönetmeliğin kapsamını oluşturur.

Aşağıdaki maddelerde,

a)  Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği “ULKB”

b)  Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu, “ Çoğul Yönetim Çevresi”;

c)  Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu Yönetim Kurulu “Genel Yönetmenler Konseyi” ;

d)  Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı “Konsey Başkanı”;

e)  Lions Kulübü Dernekleri “Lions Kulüpleri”,

f)   Leo Kulübü Dernekleri “Leo Kulüpleri”

g)  01 Temmuz - 30 Haziran tarihleri arası “dönem”

olarak tanımlanmıştır.

Bu yönetmeliğin amacı Lions ve Leo kulüplerinde üye sayısının artması, gelişmesi ve korunması için gerekli çalışmaların Türkiye’deki tüm Lions ve Leo  kulüplerinde sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Üyeliğe önerme ve önerici

Madde 2

Lions ve Leo Kulüplerine üye olarak kabul edilmek, üyelerin önerisi üzerine ancak üyeliğe çağrı ile olabilir. 

Aday önermek isteyen üyenin;

a)  Kurucu üyeler dışında, üyelikte en az bir yılını doldurmuş,

b)  Son yıl içinde kulübünün aylık genel toplantılarının en az %75’ine katılmış,

c)  Tüm ödenti ve katılma paylarını ödemiş,

d)  Son bir yıl içinde önerdiği bir üyenin üyelik sıfatını kaybetmemiş olması gerekir.

e)  Öneren üyenin, önerdiği adayın; Atatürk ilkelerine, yasalara, Lions amaç ve törel ilkeleriyle tüzük ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalacağına, insanlık ülküsüne ve tüm insanlara hiçbir karşılık beklemeden yardım ve hizmete hazır olacağına, tüm toplantılara katılacağına, hizmet çalışmalarında etkin olacağına, ödentilerini zamanında ödeyeceğine, özel, aile ve de iş yaşantısında tutum ve davranışları ile örnek ve güvenilir bir insan olacağına ve insanlara sevgi ve anlayışla davranacağına dair, kesin inanç sahibi olması şarttır.

f)   Önerici, bir yıl süre ile önerdiği üyenin üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesinden sorumludur.

 Üyelik Koşulları

Madde 3

Türk Yasaları ile tüzük ve yönetmelikler gereğince aşağıda belirtilen koşulları taşıyan kişiler kulüplere üye olabilirler:

1.  Atatürk ilkelerine bağlı olmak, 

2.  18 yaşını bitirmiş olmak, (Leo Kulüplerinde 18 yaşını bitirmiş, 29 yaşından gün almamış olmak),

3.  Medeni hakları kullanmaya yeterli olmak,

4.  Kamu hizmetlerinden yasaklı ve beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamış bulunmak

5.  Devlet, özgürlük, kamu düzeni, kişilik ve mal aleyhine ya da yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü bulunmamak,

6.  Dernekler Yasasına göre üye olmaya engel durumu olmamak ve yasaklanan Dernekler kurmak ya da yönetmek suçlarından kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak,

7.  Lions törel ilkelerine ve amaçlarına uygun niteliklere sahip olmak

 Yabancı uyrukluların üye olabilmesi için ayrıca Türkiye’de oturma hakkına sahip olmaları gereklidir.

Kurallar

Madde 4

Kulüp genel kurulunca kabul edilmesi durumunda, her iş dalından ya da meslek alanından yalnız bir kişi etkin üyeliğe alınabilir. Bu nedenle üyelik geliştirme komitesi her çalışma döneminde gerek duyulan ve boş olan iş dalı ya da meslek alanlarını üyelerine açıklayarak buna göre aday önerilerinde bulunmalarını özendirir.

Aynı meslek alanlarından ya da iş dalından ikinci bir kişiyi üye olarak önerme ancak mevcut üyenin iznini almak suretiyle olabilir. Kulübe, iş ya da mesleklerini çevrede yapanlarla, iş ve meslekleri gereği çevre dışında çalışıp çevrede oturanlar ve özellikle Lions Kulüplerinde, bulundukları çevrede Lions Kulübü bulunmayanlar üye adayı olabilirler.

Onursal üyelik dışında, hiçbir üye aynı zamanda başka bir Lions veya Leo Kulübünde üye olamaz.

Üyelik Türleri

Madde 5

Lions Kulüplerinin ETKİN ve ONURSAL üye olmak üzere iki tür üyeliği vardır. Leo Kulüplerinin ise tüm üyeleri ETKİN üyedir.

a)  Etkin Üye: Lions ve Leo derneği üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyelik hakları, gereken koşulları taşımak kaydıyla her türlü göreve aday olmayı ve oy hakkını kullanmayı, yükümlülük ise toplantılara katılma, ödentilerin zamanında yapılması, dernek çalışmalarına katılmak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü arttıracak şekilde hareket etmek ilkelerini sağlar.

b)  Onursal Üye: Lions kulüplerinde çevresine ya da kulübün amaç ve konularına, belirli ve önemli büyük hizmet ve yararlılığı bulunanlarla, Lionistik yaşamında önemli görevler almakla birlikte yaptığı başarılı çalışmalar yönünden de büyük katkıları olan Lion’lara, yönetim kurulu kararı ve Genel Kurulun onayı ile verilen üyeliktir.

 Bir Lions kulübünde onursal üye sayısı, toplam üye sayısının % 5’ini geçemeyeceği gibi 35 yaşını doldurmamış olanlar Onursal Üye olamazlar. Lionlar üyesi bulundukları Lions kulüplerinde ve yönetim kurullarının izni olmadıkça, diğer bir Lions kulübünde onursal üye olamazlar.

Onursal Üyeler, seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp her türlü ödentileri Lions kulübünce karşılanır.

Etkin üyeler statü değişikliği ile aşağıdaki üyelik özelliklerini kazanabilirler:

a- Serbest Üye: Lions kulübünde 15 yıl ya da daha çok süreyle etkin üye olarak çalışanlardan, sağlık, ve yaşlılık nedeniyle etkin üyelikten çekilmiş olan Lion üyeler,Yönetim Kurulu kararı ile serbest statüsüne getirilebilirler

Serbest üyeler, ödentilerini öderler, genel toplantılara devam zorunlulukları kalkar, yönetim görevi  alamazlar.

b- Ömür boyu üye:  Lions kulübünde en az (20) yirmi yıl etkin üyeliğini devam ettirmiş ve kulübüne, topluma veya Uluslararası Lions’a çok önemli hizmetlerde bulunmuş; veya en az (70) yetmiş yaşında olup, kulüpte (15) onbeş yıl veya daha fazla etkin üyeliğini devam ettirmiş; veya kritik bir hastalığı olan bir kulüp üyesi:

1)  Kulübün önerisi,

2)  Uluslararası Lions’a ileride ödenecek ödentilerin yerine geçmek üzere ULKB tüzüklerinde yer alan miktarın ULKB’ye ödenmesi, ve

3)  Uluslararası Yönetim Kurulunun kabulü ile

kulübünde ömür boyu üyelik özelliğine hak kazanabilir.

Kulübünün, ömür boyu üyeden ULKB ödentileri dışındaki ödentileri almasına buradaki hükümler engel teşkil etmez.

Bütün uluslararası başkanlar bu görevleri sona erdiğinde, kulübe herhangi bir mali yükümlülük getirmeden kulüplerinde otomatik olarak ömür boyu üye olurlar.

Bulunduğu yeri değiştirmek isteyen ve başka bir Lions kulübüne girmek için davet alan bir ömür boyu üye, otomatik olarak o kulübün de ömür boyu üyesi olur.

c- İzinli Üye: Kulübün yöresinden geçici olarak ayrılmış ya da sağlık durumları ya da uygun ve doğru özürleri nedeniyle geçici olarak toplantılara katılamayan, bununla birlikte üyeliklerini korumak isteyen Lion ve Leo’lara yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulunca 3 aydan 6 aya kadar izin verilebilir ve özür nedenleri 6 ayda bir gözden geçirilir. İzin alan üyeler ödentilerini öder. İzinli bulundukları süre içinde yönetim kurulunda görev alamazlar.

Dernekte izinli olan üyelerin sayısı kulüp üye sayısının yüzde 10’unu aşamaz. 

d- Ortak üye: Mesken veya iş adresini değiştirmek zorunda kalan, yeni taşındığı yörenin bir Lions kulübüne üye olabilecek kişiye uygulanan üyelik özelliğidir. Yeni kulüp ortak üyenin uluslararası ve o yörenin Yönetim Çevresi ödentilerini üstlenmez. Ortak üye kulüp aidatını öder.

e- Destek üye: Bir Lions kulübünde aktif çalışamayan, fakat hizmetlerini takdir ettiği bu kulübe kendi olanakları oranında destek olabilecek üyedir. Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe davet edilir. Kulüpte görev alamaz. Delege olamaz. Destek üye üyeliğin tüm mali yükümlülüklerini yerine getirir.

Üyeliğe Girme Aşamaları

Madde 6

Üyeliğe girişte aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

a)  Lions ve Leo kulüplerine üye olarak kabul edilmek, üyelerin önerisi üzerine ancak üyeliğe davet ile olabilir. Lions kulübünde üyelik, 2. maddede belirtilen vasıfları haiz bir Lion’un, Leo kulüplerinde iki Leo’nun önerisi, çağrısı ve kefaleti üzerine olabilir.

b)  Aday, üyeliği hakkında her ne şekil ve suretle olursa olsun,  bilgi sahibi kılınmadan, öneren üye tarafından doldurulan “YENİ ÜYE ÖNERİ FORMU” ile üyelik geliştirme komitesine önerilir

c)  Üyelik Geliştirme Komitesi, aday hakkında öncelikle önericiden başlayarak iş, işyeri ve konut çevresinde, üyeler ve Yönetim Çevresi Üyelik Geliştirme Komitesi ölçeğinde yönetim kurulunda karar oluşması için gerekli araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra bulgu ve değerlendirmelerini yönetim kuruluna bildirir. Üyelik geliştirme komitesi bu araştırma ve incelemesinde süre ve çevre ile sınırlı değildir.

ç) Yönetim kurulunda adayın üye olabileceği kanısı oluştuktan sonra varsa aynı meslek ya da iş alanındaki etkin üyenin izni alınır ve önericiden, adaya üye olma olanaklarının doğduğunu bildirmesi, istekli olması halinde, üye adayını kulüp genel toplantılarına konuk sıfatı ile davet etmesi istenir. Kulüp toplantı duyurularında ismi belirtilerek tüm üyelere üye adayı olarak duyurulur.

d)  Adayın yeterli üyelik bilgilerine sahip olması için eğitim çalışmalarına başlanır.

e)  Adayın en az üç genel toplantıya, hizmet ve aktivitelere, eğitim çalışmalarına katılmasından sonra üyelik konusunda olumlu isteğini bildirmesi halinde aday “ÜYELİĞE DAVET BİLDİRİSİ” ile üyeliğe çağrılır. Bu aşamaya kadar önericinin üyelik önerisinin sürmesi gerekir. Önericinin önerisini geri aldığını bildirdiği durumlarda üye adaylığı sona erer.

f)   Yönetim kurulu, adayın yazılı başvurusu ve üyelik için gerekli belgeleri (kimlik, ikamet, sabıkasızlık belgesi, fotoğraf, üye bilgi formu) tamamlamasından sonra, zorunlu nedenler dışında en geç otuz gün içinde üyelik hakkında karar verir.

g)  Yönetim kurulunun, üyelik talebinin reddine ilişkin kararları kesin olup itiraz edilemez.

h)  Üyeliğe kabul kararı ile kayıt işlemleri tamamlanır. Giriş ödentisinin tamamı ile yıllık ödentisinin yarısı ve katılma payları alınır. Bu işlemler tamamlanmadıkça üye giriş töreni yapılamaz ve Lion ya da Leo üyelik sıfatları kullanılamaz.

ı) Üye giriş töreni organize edilir. Yeni üyenin ve yakınlarının katılması, törenin etkileyici olması sağlanır. Giriş töreninde üyelik andı yaptırılır. Giriş töreninden sonra “ÜYE KİMLİK KARTI” verilir, Yönetim çevresi üye tanıtma formu doldurularak Yönetim Çevresi Üyelik Geliştirme Komitesine gönderilir.

Üyelik andı aşağıdaki sözlerle yapılır:

Üyelik andı :

Lions tüzük ve yönetmeliklerine, Atatürk ilkelerine ve Lions kurallarına bağlı kalacağıma, insanlığın barış ve mutluluğu, ulusumuzun güvenliği, refahı ve yücelmesi için çalışacağıma, insanlık ülküsüne ve tüm insanlara her zaman ve hiçbir karşılık beklemeden bağlı kalıp, hizmete devamlı hazır olacağıma, Lions’u, kişisel yararlarıma asla aracı  etmeyeceğime, tüm toplantı ve çalışmalara katılacağıma, yöneticiler tarafından verilecek görevleri yerine getireceğime bir Lion / Leo olarak söz veririm.

i)   Yeni üyeler için oryantasyon programları uygulanır.

 Yeniden Üyelik

Madde 7 

Kulüpten geçerli nedenlerle ayrılmış bir üyenin, ayrıldığı tarihten itibaren altı ay içinde yeniden üye olmak istemesi ve yönetim kurulu kararıyla üyeliğe kabulü halinde yeni üye giriş işlemleri uygulanmaz. Ayrılış süresinin altı ayı aşması halinde, yeni üye giriş işlemleri  uygulanır.

Transfer İşlemleri

Madde 8

İyi durumda bir üyenin kulübünden veya coğrafi bölgesinden ayrılması ve isteği üzerine kulüp sekreteri derhal ME-20 Transfer Formu’nu doldurarak transfer işlemlerine başlar.

Kaydı silinen transfer üye, üyeliğinde devamlılık sağlayabilmesi için, 6 ay içinde yeni bir Lions kulübü’ne katılmalıdır.

Transfer işlemlerinde, yeni kulübün bilinip, bilinmemesi durumlarına göre, aşağıda belirtilen iki yöntem uygulanır.

Leo kulüplerinde transfer işlemi yapılamaz 

a)        Yeni kulübün bilinmemesi durumunda (açık transfer)

·          Kulüp sekreteri ME-20 Transfer Formu’nun üst kısmını, alt kısmı iptal etmeden, doldurur ve orjinal (beyaz), sarı ve altın rengi kopyaları transfer işleminin tamamlanması için Aylık Üyelik ve Aktivite Raporu’nun ekinde ULKB’ye gönderir. ULKB’nin üye ile bağlantısının kopmaması için üyenin haberleşme bilgileri (yeni adresi telefon, ve faks numaraları) bir not halinde ULKB’ye gönderilen ME-20 formlarına eklenir. ME-20 Transfer Formu’nun pembe kopyası kulübün dosyasında saklanır.

·          Transfer Formları’nın ULKB’ye gönderildiği aylık üyelik ve aktivite raporunda, üyenin kulüp üyeliği transfer üye olarak düşürülür.

·          Transfer Formlarını aldıktan sonra ULKB; transfer üyenin yeni adresine en yakın Lions kulübü belirleyerek, ME-20 Form’unun beyaz kopyasını ve transfer üyenin yeni haberleşme bilgilerini, üyenin transfer üye olarak dikkate alınması için, belirlediği Kulübün Başkanına gönderir. Transfer üyenin yeni adresinin yakınlarında birden fazla Lions kulübü varsa, ULKB ME-20 -Form’unun beyaz kopyasını ve transfer üyenin yeni haberleşme bilgilerini bir yazı ekinde yeni yörenin Genel Yönetmenine göndererek, yeni kulübü belirlemesini rica eder.

·          Yeni Kulüp, transferi önerilen üyeyi kabul etmesi halinde; ULKB’ce veya Genel Yönetmence gönderilmiş ME-20 Form’unun beyaz kopyasının alt kısmını doldurup, tamamlar ve Aylık Üyelik ve Aktivite Raporu’nun ekinde ULKB’ye geri gönderir. Transfer Formlarının ULKB’ye gönderildiği Aylık Üyelik ve Aktivite Raporunda Transfer Üyenin Kulübe transfer üye olarak girişi yapılır.

Yeni Kulüp, transferi önerilen üyeyi kabul etmemesi halinde, ME-20 Form’unun beyaz kopyasını bir izah yazısının ekinde ULKB’ye veya genel yönetmen’e geri gönderir. Bu durumda 6 aylık süre yeniden işlemeye başlar.

b)        Yeni Kulübün bilinmesi durumunda

·          Kulüp Sekreteri ME-20 Transfer Form’unun üst kısmını ve alt kısmın “Yeni Kulüp İsmi” bölümünü doldurur ve orijinal (beyaz), sarı ve altın rengi kopyaları transfer işleminin tamamlanması için Aylık Üyelik ve Aktivite Raporu’nun ekinde ULKB’ye gönderir. ME-20 Transfer Form’unun pembe kopyası kulübün dosyasında saklanır.

·          Transfer Formlarının ULKB’ye gönderildiği Aylık Üyelik ve Aktivite Raporunda transfer üyenin kulüp üyeliği transfer üye olarak düşürülür.

·          Transfer Formlarını aldıktan sonra ULKB, bir mektupla yeni kulüpten üyeyi transfer üye olarak kabul edip etmediğini sorar. Daha sonra, transfer üyenin ME-20 Form’unun beyaz kopyasının alt kısmının doldurulup tamamlanması ve ULKB’ye geri gönderilmesi için, yeni kulübe gönderir. Yeni kulüp, Aylık Üyelik ve Aktivite Raporunun ekinde doldurulmuş ve imzalanmış ME-20 Form’unun beyaz kopyasını ULKB’ye gönderir ve söz konusu Aylık Üyelik ve Aktivite Raporunda transfer üyenin kulübe transfer üye olarak girişini yapar.

 

Üyelik Geliştirme 

Madde 9

Üyelik geliştirmede asıl olan, üyelerin genel toplantılara katılmaları ve katılma oranlarının daima yüksek tutulmasıdır. Bu sonuca ulaşabilmek için tüm üyelerin en iyi biçimde izlenmesi ve onlarla ilgilenilmesi gerekir. Buna karşın devamsızlıkta direnen üyelerin kayıtlarının silinmesi ve eksilen sayının yeni alınacak üyelerle tamamlanması üyelik geliştirme programının esasını oluşturur.

Lions toplumuna saygın ve vasıflı üyeler kazandırmak politikası yanında, kazanılan değerleri kaybetmemek de aynı önemde bir politikadır.

Çalışma dönemi boyunca kulübe üye almak olanağı bulunmakla birlikte özellikle, Ekim ayı ile Ocak, Şubat ve Mart aylarında üyelik geliştirilmesine önem verilmesi ödüllendirilmeyi sağlar.

Lions Kulüplerinde, 36 üye sayısı bir kulüp için ideal ve korunması gereken üye sayısı olarak ortaya çıkmaktadır.

Üyelik geliştirme çalışmaları görev tanımları kulüp tüzüğünde belirlenen Üyelik Geliştirme Komitesi tarafından yapılır.

Devamsızlığı Giderme (Telafi Kuralları)

Madde 10

Her üye genel toplantılara katılma ve devam zorunluluğundadır. Belirli bir özrü olan üyenin genel toplantıdan önce Toplantı Yönetmenine özürünü bildirmesi şarttır.

a)  Bir Lions Kulübünün düzenli toplantılarında bulunmamak, katılınamayan toplantının tarihinden 13 gün önce veya sonra, aşağıdaki durumlarda telafi edilebilir.

1-  Bir diğer Lions kulübünün düzenli veya özel toplantısında bulunmak,

2-  Görevli olmadığı halde kendi kulübünün yönetim kurulu toplantısında bulunmak,

3-  Görevli olmadığı halde kendi kulübünün herhangi bir komitesinin toplantısında bulunmak,

4-  Kanıtlanması kaydıyla kendi kulübünün sponsorluğunu yaptığı ve uyguladığı fon getirici veya hizmet aktivitesi gibi çalışmada bulunmak,

5-  Görevli olmadığı halde Bölge veya Kesim düzeyindeki toplantılarda bulunmak,

6-  Görevli olmadığı halde Uluslararası, Çoğul Yönetim Çevresi veya Yönetim Çevresi düzeyindeki toplantılarda bulunmak,

7-  Üyesi bulunduğu ülkenin dışında bir ülke, coğrafi bölge veya ULKB Ofisini ziyaret etmek.

Böyle ziyaretleri kanıtlayan belgeler ziyaretçi Lionlara verilmelidir.

b)  Hastalık nedeniyle, toplantılarına katılamayan üyeler, hastalığın kabul edilebilir kanıtlarını ortaya koyunca otomatik olarak devam kredisine hak kazanır.

c)  Askerlik hizmeti, kamu görevine seçilme ve diğer resmi görev ihtiyaçları nedeniyle toplantılara katılamayanlara devam kredisi verilmelidir. Her durumda yönetim kurulu bu krediyi verip vermemek için de karar vermelidir.

d)  Kulüp toplantılarına katılamayacağı bir yerde mesleki nedenlerle uzun bir zaman kalmak zorunda kalan (tayin ve istekle) bir üye, kulübünün takdiri ile katılamadığı toplantılar için devam kredisi alabilir.

Üyenin devam şartlarını yerine getirip getirmediğini belirlemek sekreterin sorumluluğundadır.

Her yıl altı ayda bir olmak üzere, geçen altışar aylık dönemlere ait devam çizelgeleri düzenlenir. Devamsızlıklar hakkında Kulüp Ana Tüzüğünün ilgili maddesi ışığında gerekli kararlar alınır ve yüzde yüz devam edenler %100 Devam ödülleri için ULKB’ye bildirilir.

Üyelikten Ayrılma

Madde 11

Üyelikten ayrılma, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak ayrılmak istediğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları yasal nedenlerle ayrılanların, yasal nedenin oluşum tarihinden; diğerlerinin, ayrılma dileğinin yapıldığı tarihten; sonraki yarı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır.

Üyelikten ayrılan kişinin rozeti ve kendisinde varsa kulübe ait tüm belgeler geri alınır. Üyelikten ayrılan kişinin üyelikten ayrılma nedenleri kulübün bağlı bulunduğu Yönetim Çevresi ve Çoğul Yönetim Çevresine ait internetteki üyelik kaydına işlenir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 12 

Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır:

a)  Derneklere üye olmak hakkını yitirmek ve Ana Tüzük Hükümlerine aykırı davranmak,

b)  Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Lions / Leo Derneğinin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisizlik göstermek,

c)  Güvenilir ve belirli özür bildirmeden dört genel toplantıya üst üste katılmamak,

d)  Sekreter’in / Sayman’ın altmış gün içinde ödeme bildirisine rağmen ödentilerini ödememek,

e)  Özel ya da iş yaşantısındaki durumu ve davranışlarıyla amaç ve konulara aykırı davranmak ya da kişiliğinde Lions Derneği onurunu zedeleyeceği anlaşılmış olmak.

Üyelikten çıkartılan kişinin rozeti ve kendisinde varsa kulübe ait tüm belgeler geri alınır.

Üyelikten çıkarılma kararı Yönetim Kurulunun 2/3 oranında olumsuz gizli oy çoğunluğu ile verilir. Hakkında karar verilecek üyenin savunmasının alınması şarttır.

Hakkında çıkarılma kararı alınan üyenin ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısında itiraz hakkı saklıdır. Bunun için çıkarılan üyenin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurul gündemine madde koymak zorunluluğundadır.

Üyelikten çıkarılan kişinin üyelikten ayrılma nedenleri 118 Çoğul Yönetim Çevresinin ve kendi Yönetim Çevresinin internetteki Üyelik Kaydına işlenir.

Düzenleme yetkisi

Madde 13

Bu yönetmelik 11 Mart 2004 tarihli Genel Yönetmenler Konseyinde ve 22 Mayıs 2004 tarihli Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu Genel Kurulunda alınan karar ile Lions ve Leo kulüplerinde uygulanmak üzere kabul edilmiştir.

Yürütme Yetkisi

Madde 14

Bu Yönetmeliği kulüp yönetim kurulu ve başkanı yürütür. Yönetmeliğin uygulanması üyelik direktörü ve komitesi tarafından takip edilir.

Yürürlük

Madde 15

Bu yönetmelik Kulüp Genel Kurulunun...........tarihli kararı ile ................. tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

       

  MD 118-E   4262-048380

 

   

DUYURULARIMIZ

 

TÜZÜKLER VE YÖNETMELİKLER

ÇERKEZKÖY LİONS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

ÇERKEZKÖY LİONS KULÜBÜ ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

 

MD 118 ANA TÜZÜĞÜ

 

ÇERKEZKÖY KENT HARİTASI

 

 

COPYRIGHT 2007 ÇERKEZKÖY LİONS CLUB   -  HER HAKKI ÇERKEZKÖY LIONS KULÜBÜ TARAFINDAN SAKLIDIR